REGULAMIN KONKURSU I LOVE GRAIN

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram.
 2. Nazwa konkursu: „FOTO KONKURS” zwany dalej „Konkursem”.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest zdjęcie zmieszczone na stronie instagrama prowadzonego pod nazwą @ ilovegrain : www​.instagram​.com/​i​l​o​v​e​g​r​a​i​n​s​hop
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez serwis Instagram.
 5. Organizatorem konkursu jest firma JamiNo Sp. z o o., ul. Kępska 8, 45-​129 Opole. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-​mail: contact@​ilovegrain.​com.
 6. Fundatorem nagród jest marka I LOVE GRAIN: www.ilovegrain​.com

Zadanie konkursowe

 1. Konkurs jest skierowany do użytkowników serwisu społecznościowego Instagram.
 2. Uczestnicy konkursu muszą wykonać zdjęcie z dowolnym produktem marki I Love Grain, zamieścić zdjęcie w serwisie Instagram, oznaczyć markę I Love Grain na tym zdjęciu. W opisie pod zdjęciem każdy uczestnik konkursu musi zawrzeć następujące oznaczenia #ilovegrain, #sleeptightandwell, #ilgkonkurs oraz napisać za co najbardziej lubi produkty marki I Love Grain.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną liczbę odpowiedzi.
 4. Spośród nadesłanych pracownik firmy I Love Grain wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone poduszkami marki I Love Grain. Każda wygrana to poduszka Gaja o dowolnym kolorze i wypełnieniu z łuskami i wybranymi ziołami – 1 szt. oraz mini poduszeczka z ziołami – 1 szt.

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 28.06.2018 do 02.07.2018 (do godz. 23:59).
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników do 03.07.2018 (do godz. 20:00).

Z racji niewystarczającej ilości zgłoszeń konkurs został wydłużony do 09.07.2018 (do godz. 23:59). Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi we wtorek 10.07.2018r w popołudniowym poście na profilu na Instagramie @ilovegrainshop.

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są użytkownikami serwisu Instagram i wykonają zadanie konkursowe do dnia zakończenia konkursu tj. do 02.07.2018 (do godz. 23:59).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.
 3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem odpowiedzi zbiorowych.

Komisja konkursowa

 1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje firma I Love Grain, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: pomysł, oryginalność, poprawność językowa odpowiedzi, kreatywność, walory estetyczne zdjęć, a także poprawność wykonania zadania.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce: poduszka Gaja o dowolnym kolorze i wypełnieniu z łuskami i wybranymi ziołami oraz opaska w dowolnym kolorze i wypełnieniu – 1 szt. oraz mini poduszeczka z ziołami – 1 szt.

II miejsce: poduszka Gaja o dowolnym kolorze i wypełnieniu z łuskami i wybranymi ziołami – 1 szt. oraz mini poduszeczka z ziołami – 1 szt.

III miejsce: poduszka Gaja o dowolnym kolorze i wypełnieniu z łuskami i wybranymi ziołami – 1 szt. oraz mini poduszeczka z ziołami – 1 szt.

 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie

 1. Zdjęcie konkursowe i jego opis przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.
 2. Zdjęcie konkursowe i jego opis przesłane przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie konkursowe i jego opis jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.
 4. Przesyłając zdjęcie wraz z opisem, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie przesłanego zdjęcia wraz z opisem przez Organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w serwisie społecznościowym Instagram. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w serwisie Instagram.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci posta informującego o wynikach Konkursu. Nagrody zostaną wysłane kurierem w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.